Vårt arbete

Målet för det program som Samverkan inom funktionsnedsättning arbetar med i utvecklingsländerna är att stärka partnerorganisationerna och öka deras förmåga att verka för minskad fattigdom och en bättre tillvaro för personer med funktionsnedsättning.

Föreningen driver i u-länderna framför allt gemensamma utvecklingssamarbetsprojekt, omkring 15 till antalet.

Arbetetet utgår från mänskliga rättigheter. I en stor del av projekten ligger huvudvikten på att utveckla partnerorganisationernas grundläggande funktioner. En demokratisk förvaltningsmodell, ett gott ledarskap och en resultatinriktad planering och uppföljning skapar grunden för en hållbar verksamhet.

Inom ett flertal projekt utarbetas också ny praxis för både officiell och inofficiell utbildning som främjar funktionsnedsattas livsfärdigheter och möjligheter att få jobb. De metoder som har tagits fram och finansieringen av dem försöker man undan för undan föra över på de instanser som enligt lagen ska ansvara för dem, det vill säga staten och kommunerna, vartefter som de är redo för det.

Samarbetspartnerna i utvecklingsländerna får utbildning i och uppmuntras att idka påverkan och intressebevakning på olika nivåer för att rättigheterna för personer med funktonsnedsättning ska tillgodoses på bred bas i samhället.

I enlighet med de värderingar som Samverkan inom funktionsnedsättning företräder utförs arbetet med respekt för u-landspartnernas integritet. Vi låter kamratstöd och inlärning ta både tid och utrymme. Samarbetsrelationerna är långvariga och man verkar målmedvetet för att upprätta ett ömsesidigt förtroende. Vi låter oss inte slås ned av smärre motgångar utan tar dem i stället som lärdomar inför framtiden.

Du hittar information om vårt utvecklingssamarbete grupperad enligt organisation och land på våra finsk- och engelskspråkiga webbsidor.

UMlausekeSrgb