Partnerskap för funktionshindrade – Världen tillhör oss alla

Det finländska partnerskapsprogrammet för att förbättra funktionshindrades situation (Finnish Disability and Development Partnership) är en handlingsplan för utvecklingssamarbete, som har FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sitt rättesnöre.

 

Programmet omfattar kamratstöd och kunskapsutbyte mellan funktionshindrade i utvecklingsländerna och i Finland. Barn, ungdomar, män och kvinnor med olika slag av funktionsnedsättning får stöd av personer med liknande erfarenheter, de får utbildning och möjligheter att delta. Handikapporganisationerna i u-länderna växer sig starkare. Genom vårt arbete kan den skam som ofta är förenad med funktionsnedsättning skingras, så att vars och ens möjligheter och människovärde i stället framträder.

 

Handikapporganisationernas utvecklingssamarbetsförening FIDIDA rf är en av Utrikesministeriets partnerorganisationer. De som genomför programmet Partnerskap för funktionshindrade är FIDIDA:s medlemsorganisationer Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV), Invalidförbundet, Förbundet Utvecklingsstörning, Finlands Dövas Förbund, Tröskeln rf, Synskadades Centralförbund, och stiftelsen Abilis.