Tillsammans för en jämlik värld –
Samverkan inom funktionsnedsättning

Samverkan inom funktionsnedsättning rf är en gemensam utvecklingssamarbetsorganisation för åtta finländska handikapporganisationer. Tillsammans med våra systerorganisationer arbetar vi för funktionsnedsatta personers mänskliga rättigheter i ett tjugotal utvecklingsländer.

Inom samverkansorganisationen är människor med funktionsnedsättning inte biståndsobjekt. De är i stället aktiva med att planera och förverkliga ett trettiotal utvecklingssamarbetsprojekt.

I Finland och i utvecklingsländerna verkar vi tillsammans med myndigheter och andra aktörer inom utvecklingssamarbetet för att funktionsnedsattas mänskliga rättigheter ska iakttas i både u-ländernas lagstiftning och allt arbete som görs i länderna.

Genom information och global fostran vill vi i Finland synliggöra frågor som rör funktionsnedsättning och utveckling.

Utvecklingssamarbetsprogrammet som drivs av Samverkan inom funktionsnedsättning finansieras till cirka 90 % av Utrikesministeriets stöd för partnerskapsorganisationer.