Funktionshinder och utbildning

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattning finns det i dag totalt 93–150 miljoner funktionshindrade barn i åldern 0-14 år. I många av de länder där Finland bedriver utvecklingssamarbete går barn med funktionsnedsättning inte i skola alls. Av u-ländernas funktionshindrade barn går endast omkring 2-3 procent i skola. Redan en lindrig funktionsnedsättning kan förhindra skolgången. Det är särskilt flickor med funktionsnedsättning som riskerar att bli utan utbildning.

Andra människors negativa inställning är det största hindret för att funktionshindrade ska få utbildning. Man kanske tror att barn med funktionsnedsättning inte kan vara begåvade och tycker därför att det inte lönar sig att utbilda dem. Det råder också en enorm brist på kompetenta lärare i u-länderna och kvaliteten på undervisningen för funktionshindrade barn kan på grund av det vara undermålig. Det händer ofta att rörelsehindrade inte kan gå i skola för att skolbyggnaden helt enkelt är fysiskt otillgänglig.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ålägger konventionsstaterna att befrämja undervisning av funktionshindrade barn. Enligt konventionen ska funktionshindrades behov beaktas inom undervisningen. Lärarna ska ha kunskap om undervisningsmetoder som lämpar sig för personer med funktionsnedsättning och också känna till t.ex. lättläst språk och punktskrift. Döva ska undervisas på teckenspråk och stöttas i att anta dövsamhällets språkliga identitet. Lärarna behöver utbildning i allt detta för att konventionens mål ska kunna nås.

Handikapporganisationerna i utvecklingsländerna har ägnat sig åt viktigt informations-och påverkansarbete för att främja undervisningen av funktionshindrade barn. Men fortsättningsvis behöver föräldrar och ansvariga skolmyndigheter mera kunskap om dessa barns rättigheter.

Det är också viktigt att personer med funktionsnedsättning uppmuntras att studera för att bli lärare. Funktionshindrade lärare kan hjälpa fram undervisningen av funktionshindrade barn genom att själva utgöra ett exempel. Målet är en skola där alla kan lära sig tillsammans.