Funktionshinder och katastrofer

I katastrofsituationer har människor med funktionsnedsättning sämre chanser än andra att klara sig och få hjälp.

För en människa som är rörelsehindrad, har begränsad mental kapacitet eller problem med att få information kan det vara svårt att rädda sig själv vid en akut kris. En funktionshindrads liv baserar sig oft på stödet från familjen eller den omgivande gemenskapen. Vid en katastrof försvinner de här människorna ofta, åtminstone tillfälligt. Likaså försvinner ofta också hjälpmedel, mediciner och annat nödvändigt, vilket försvårar situationen ytterligare.

Vid katastrofer drabbas många människor av skador som medför antingen tillfällig eller bestående funktionsnedsättning. Utöver den rent fysiska hjälpen behöver de psykiskt stöd för att fortsätta sitt liv som funktionshindrade.

För att ha omsorg om funktionshindrade i samband med t.ex. katastrofer krävs bland annat kartläggningar, distribution av hjälpmedel, information till myndigheter, anordnande av evakuering och vattenförsörjning. Utöver krishanteringsmetoderna måste man också utarbeta instruktioner för hur man i varje land kan utreda antalet funktionshindrade personer och deras vistelseort.