Funktionshinder och hälsa

Funktionsnedsättning och sjukdom är två olika saker. Enligt världshälsoorganisationen WHO är funktionshinder ett överordnat begrepp som omfattar skada, funktionsnedsättning och hinder för att delta. En funktionsnedsättning är en kroppslig eller funktionell avvikelse.

Hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, själsligt och socialt välbefinnande. En person med funktionsnedsättning är alltså inte sjuk och en sjuk person är inte funktionshindrad. Däremot kan en funktionshindrad också vara sjuk, eftersom funktionsnedsättning ofta medför att personen lättare drabbas av olika sjukdomar.

Personer med funktionsnedsättning har svårare än andra att ta del av primärvården. Det beror framför allt på deras låga utbildningsnivå och bristande kännedom om de egna rättigheterna, och på att hälso- och sjukvårdsvårdstjänsterna är otillgängliga. Hälso- och sjukvård för funktionshindrade kräver kunnande på en mycket bred bas och funktionshindrade behöver livet igenom regelbundna hälsokontroller, habilitering och andra specialtjänster.

På grund av brist på utbildning och tjänster är funktionshindrade mer utsatta för hiv-smitta och aids. Ofta nås de inte av hälso- och upplysningskampanjer och inom kampanjarbetet beaktas inte funktionshindrades eventuella begränsningar av hörsel, syn och uppfattningsförmåga. Det råder också en hel del missuppfattningar kring funktionsnedsättningar. Folk kan tro att funktionshindrade inte är sexuellt aktiva och därför inte exponeras för hiv-smitta. Eller att könsumgänge med en funktionshindrad kvinna är en god gärning som belönas i livet efter detta.

Funktionshindrade har lägre socioekonomisk ställning än andra. Fattigdom och arbetslöshet är vanligare bland personer med funktionsnedsättning och de saknar ordentlig utbildning. De platser där hjälp erbjuds är sällan handikappvänliga och behövliga assistenter kan inte ordnas. Alla dessa faktorer påverkar en människas välbefinnande.

Olika sätt att förbättra hälso- och sjukvårdstjänsterna för funktionshindrade är till exempel att:

  • förbättra den fysiska tillgängligheten till hälso- och sjukvård
  • utbilda vårdpersonalen om funktionsnedsättningar och påverka deras attityder
  • lära vårdpersonalen teckenspråk och erbjuda hälsofostran på teckenspråk
  • framställa informations- och upplysningsmaterial på lättläst språk, i punktskrift och på teckenspråk
  • inkludera funktionshindrade i beslutsfattandet så att deras åsikt blir hörd när tjänster ska anordnas
  • informera funktionshindrade om deras rättigheter.