Funktionshinder och delaktighet

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar deras rätt att jämbördigt med andra delta i samhällsaktiviteter, beslutsfattande och kulturliv.

Handikapporganisationerna har en viktig roll för att personer med funktionsnedsättning ska få sin röst hörd. Starka handikapporganisationer kan effektivt främja deras mänskliga rättigheter.

Den internationella handikapprörelsen kan stöda u-ländernas handikapporganisationer genom att dela med sig av erfarenheter och kunskaper, och genom utvecklingssamarbete. För funktionshindrade är kamratstöd en viktig verksamhetsform både nationellt och internationellt.