Funktionshinder och kön

Funktionshindrade kvinnor utsätts ofta för flerfaldig diskriminering då de särbehandlas för både sitt kön och funktionsnedsättningen. Problemet måste specifikt uppmärksammas såväl lokalt som internationellt för att deras situation ska kunna förbättras. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter särskilt fram kvinnor och barn. Konventionsstaterna erkänner att kvinnor och flickor utsätts för flerfaldig diskriminering och förbinder sig att agera så att de fullt ut och likvärdigt ska kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Den flerfaldiga diskrimineringen innefattar åtminstone tre faktorer: kön, funktionsnedsättning och fattigdom. I praktiken betyder det att funktionshindrade flickor inte kan gå i skola och därmed inte heller skaffa sig yrke och utkomst. En låg utbildningsnivå medför dålig kännedom dels om de egna rättigheterna och möjligheterna, dels om vilka tjänster som finns. Det utsätter funktionshindrade kvinnor och flickor för förtryck, isolering och utnyttjande.

Funktionshindrade kvinnors sexuella rättigheter är ofta hotade. Människorna omkring dem har svårt att se dem som hustrur eller mödrar och det händer att kvinnor med funktionsnedsättning hotas med tvångsabort. Å andra sidan är hälsovårdstjänsterna ofta otillgängliga för dem. Exempel på detta är att tjänsterna finns i byggnader som det inte går att komma in i med rullstol eller att döva kvinnor inte får teckenspråkstolkning när de föder barn. Likväl betraktas funktionshindrade kvinnor som sexuellt attraktiva, vilket utsätter dem för sexuellt utnyttjande och våld.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning behöver alltså särskilt stöd.I u-länderna kan deras situation förbättras till exempel genom att:

  • utreda funktionshindrade flickors och kvinnors situation i olika länder
  • möjliggöra kamratstöd för funktionshindrade flickor och kvinnor
  • undervisa funktionshindrade flickor och kvinnor och t.ex. hälso- och sjukvårdsvårdspersonal om funktionshindrade kvinnors sexuella rättigheter
  • driva särskilda projekt bland funktionshindrade flickor och kvinnor
  • iaktta könsaspekten inom handikappsektorns utvecklingssamarbete.