sv_1

Tuomas ja opiskelija vierekkäin

Funktionshinder och fattigdom

Omkring 80 procent av världens ca en miljard funktionshindrade bor i de allra fattigaste länderna. Fattigdom är en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning leder i sin tur till fattigdom och till att funktionshindrade blir utstötta av både sin familj och samhället. I samhällena är de funktionshindrade fattigast av de fattiga. Av världens absolut… Read more Funktionshinder och fattigdom

Funktionshinder och utbildning

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattning finns det i dag totalt 93–150 miljoner funktionshindrade barn i åldern 0-14 år. I många av de länder där Finland bedriver utvecklingssamarbete går barn med funktionsnedsättning inte i skola alls. Av u-ländernas funktionshindrade barn går endast omkring 2-3 procent i skola. Redan en lindrig funktionsnedsättning kan förhindra skolgången. Det är särskilt… Read more Funktionshinder och utbildning

Funktionshinder och utkomst

I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastslås att dessa har samma rätt till arbete som alla andra. Ingen får diskrimineras på grund av funktionshinder, utan möjligheterna till sysselsättning ska främjas. För att underlätta funktonshindrades arbete ska skälig anpassning göras på arbetsplatserna. Också för funktionshindrade är försörjningen starkt bunden till arbete. I många u-länder… Read more Funktionshinder och utkomst

Funktionshinder och delaktighet

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar deras rätt att jämbördigt med andra delta i samhällsaktiviteter, beslutsfattande och kulturliv. Handikapporganisationerna har en viktig roll för att personer med funktionsnedsättning ska få sin röst hörd. Starka handikapporganisationer kan effektivt främja deras mänskliga rättigheter. Den internationella handikapprörelsen kan stöda u-ländernas handikapporganisationer genom att dela med sig… Read more Funktionshinder och delaktighet

Funktionshinder och kön

Funktionshindrade kvinnor utsätts ofta för flerfaldig diskriminering då de särbehandlas för både sitt kön och funktionsnedsättningen. Problemet måste specifikt uppmärksammas såväl lokalt som internationellt för att deras situation ska kunna förbättras. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter särskilt fram kvinnor och barn. Konventionsstaterna erkänner att kvinnor och flickor utsätts för flerfaldig diskriminering och… Read more Funktionshinder och kön

Funktionshinder och hälsa

Funktionsnedsättning och sjukdom är två olika saker. Enligt världshälsoorganisationen WHO är funktionshinder ett överordnat begrepp som omfattar skada, funktionsnedsättning och hinder för att delta. En funktionsnedsättning är en kroppslig eller funktionell avvikelse. Hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, själsligt och socialt välbefinnande. En person med funktionsnedsättning är alltså inte sjuk och en sjuk person… Read more Funktionshinder och hälsa

Funktionshinder och katastrofer

I katastrofsituationer har människor med funktionsnedsättning sämre chanser än andra att klara sig och få hjälp. För en människa som är rörelsehindrad, har begränsad mental kapacitet eller problem med att få information kan det vara svårt att rädda sig själv vid en akut kris. En funktionshindrads liv baserar sig oft på stödet från familjen eller… Read more Funktionshinder och katastrofer