Globaalikasvatus

YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista seuranta

YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista toimeenpanoa seuraa itsenäisistä asiantuntijoista muodostettu Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (Committee on the Rights of Persons with Disabilities). Kaikkien sopimuksen ratifioineiden valtioiden tulee raportoida komitealle, kuinka vammaisten oikeudet toteutuvat. Ensimmäinen raportti tehdään kaksi vuotta ratifioinnista ja sen jälkeen joka neljäs vuosi. Komitea tarkastaa raportit ja antaa ehdotuksia ja suosituksia käytäntöjen parantamiseksi.… Lue lisää YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista seuranta

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista hyväksyttiin joulukuussa 2006 YK:n yleiskokouksessa. Se astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut (lopullisesti voimaansaattanut) sopimuksen. Sopimuksen valmisteluun osallistuivat jäsenvaltioiden edustajien lisäksi kansainväliset järjestöt sekä vammaisjärjestöt. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista täydentää jo voimassaolevia YK:n ihmisoikeussopimuksia – sillä ei siis perustettu uusia ihmisoikeuksia. Sopimuksella vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja… Lue lisää YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

Vammaisuus ja kehitys

Noin 80 % maailman noin miljardista vammaisesta ihmisistä asuu maailman köyhimmissä maissa. Suoraan vammaisille kohdennetut hankkeet eivät tavoita tästä 800 miljoonasta kuin murto-osan. Siksi vammaiset henkilöt tulisi huomioida kaikessa kehitysmaihin suuntautuvassa toiminnassa, niin että he pääsevät mukaan koko maassa tapahtuvasta kehityksestä. Vammaisia henkilöitä tulisi myös lisäksi tukea erillisin kohdennetuin toimin, mikäli täysimääräinen osallistuminen ei muuten… Lue lisää Vammaisuus ja kehitys

Vammaisuus ja koulutus

Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan maailmassa on 93 – 150 miljoonaa vammaista lasta (0-14 v.). Arviolta vain noin 2-3 % heistä käy koulua. Lievätkin oppimisvaikeudet saattavat estää vammaisten koulunkäynnin. Erityisesti vammaiset tytöt ovat vaarassa jäädä vaille koulutusta. Suurin este vammaisten lasten koulutukselle ovat ihmisten kielteiset asenteet. Vammaisten lasten kykyihin ei välttämättä uskota, minkä vuoksi ajatellaan,… Lue lisää Vammaisuus ja koulutus

Kansainväliset verkostot

Kansainvälisessä kehityspolitiikassa ja kehitystä koskevassa keskustelussa vammaisten huomioon ottaminen on viime vuosiin asti ollut vähäistä. Yhä useamman maan allekirjoitettua YK:n vammaisyleissopimuksen, tietoisuus vammaisten ihmisoikeuskysymyksistä on hiljalleen lisääntynyt. Tietoisuudesta tekojen tasolle pääseminen tulee tosin viemään vielä pitkään. Vammaiskumppanuuden vaikuttamistyön tavoitteena on pitää vammaisten oikeuksia esillä ja vaikuttaa Suomen, Euroopan Unionin ja globaalien kehityspoliittisten toimijoiden päätöksentekoon, jotta päättäjät työskentelisivät määrätietoisemmin vammaisten aseman parantamiseksi. Työtä tehdään sekä itsenäisesti, että… Lue lisää Kansainväliset verkostot

Järjestöjen kehitysyhteistyö ja vammaisuus

Suomen ulkoministeriö tukee järjestöjen vammaishankkeita kehitysyhteistyön määrärahoista, ja hankkeilta edellytetään 7,5 prosentin omarahoitusosuutta normaalin 15 prosentin sijaan. Tämän lisäksi vammaisten ihmisten ja muiden helposti syrjäytyvien ryhmien oikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen on yksi Suomen kehitysyhteistyön läpileikkaavista tavoitteista, joten sen ottamista huomioon kannustetaan muissakin kansalaisjärjestöhankkeissa kuin ns. vammaishankkeissa. VAMMAISHANKKEEN TOIMINTA-ALUEET Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kumppaniensa kanssa toteuttamat vammaishankkeet voidaan jakaa… Lue lisää Järjestöjen kehitysyhteistyö ja vammaisuus

Vammaisnäkökulma Suomen kehityspolitiikassa

Suomen kehityspoliittisen linjauksen mukaan Suomi painottaa vammaisten aseman parantamista osana helposti syrjäytyvien ryhmien oikeuksia ja tasavertaista osallistumista. Vammaisuus nähdään ihmisoikeuskysymyksenä, joka liittyy läheisesti sosiaaliseen syrjäytymiseen ja köyhyyteen.  Alla on esitelty vammaisuutta läpileikkaavana tavoitteena Suomen kehitysyhteistyössä sekä kansainvälisiä verkostoja ja globaalia vaikuttamistyötä, johon Suomi osallistuu tai johon osallistumista se harkitsee. VAMMAISUUS LÄPILEIKKAAVANA TAVOITTEENA Vammaisten ihmisten ja muiden erityisen… Lue lisää Vammaisnäkökulma Suomen kehityspolitiikassa

Vammaisuus ja katastrofit

Katastrofitilanteissa vammaisten ihmisten mahdollisuudet selviytyä ja saada apua ovat huomattavasti heikommat kuin vammattomien ihmisten, oli kyseessä sitten luonnonmullistus tai ihmisen aiheuttama katastrofi. Akuutissa tilanteessa on kyse henkiinjäämisestä. Vammaisen henkilön omaehtoista pelastautumista voivat hankaloittavat liikkumiseen, tiedonsaantiin tai ymmärtämiseen liittyvät vaikeudet. Vammaisten ihmisten elämä perustuu usein vammattomia enemmän perheen ja ympäröivän yhteisön tukeen. Usein nämä ihmiset ovat… Lue lisää Vammaisuus ja katastrofit

Vammaisuus ja terveys

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan vammaisuus on yläkäsite, joka kattaa vammat, toimintakyvyn rajoitteet ja osallistumisen esteet. Vammaiset ihmiset pääsevät ei-vammaisia ihmisiä huonommin perusterveydenhuollon piiriin. Heikko koulutustaso ja tietoisuus omista oikeuksista sekä terveyspalvelujen esteellisyys ovat keskeisiä syitä tälle. Vammainen saattaa jäädä ilman tarvitsemaansa avustajaa. Vammaisten ihmisten mahdolliset sairaudet, esimerkiksi mielenterveysongelmat jäävät helposti huomaamatta. Vammaiset ihmiset ovat koulutuksen… Lue lisää Vammaisuus ja terveys

Vammaisuus ja sukupuoli

YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista vammaiset naiset ja vammaiset lapset nostetaan esille erikseen. Sopimuspuolet tunnustavat, että vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistetaan moninkertaista syrjintää, sekä sitoutuvat toteuttamaan toimia varmistaakseen, että vammaiset naiset ja tytöt voivat nauttia täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Moninkertainen syrjintä muodostuu ainakin kolmesta tekijästä: sukupuoli, vammaisuus ja köyhyys. Käytännössä tämä tarkoittaa… Lue lisää Vammaisuus ja sukupuoli